Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
परिपत्रक सूचना

मतदार नोंदणी नियम, 1960 च्या नियम 31(3) अंतर्गत मतदार नोंदणी नियम, 1960 च्या नियम 31(3) अंतर्गत सूचना Download
कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Sep 2022 कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Sep 2022 Download
अधिसंख्य पदाबाबत अधिसंख्य पदाबाबत Download
सन 2022 स्थानिक सुट्या सन 2022 स्थानिक सुट्या Download
उपलेखापाल विभागीय परीक्षे बाबत निर्णय दि12l0l31965 उपलेखापाल विभागीय परीक्षे बाबत शासनाचे ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय दिनांक १२ मार्च १९६५ Download
राज्य माहिती आयोग,औरंगाबाद निर्णय दिनांक२४.०६.२००८ राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १९ (३) अन्वये दाखल अपीलाचा निर्णय क्र. २००७/रामाआ/अपील/सीआर/१२०० निर्णय दिनांक २४.०६.२००८ ची प्रत Download
दुसरी वेळ-विकास- स्थापना शाखेस विधी सल्लागार पुरवण दुसरी वेळ - विकास- आस्थापना शाखेस बाहय स्त्रोताव्दारे विधी सल्लागार पुरवठा करण्यासाठी निविदा आणि सूचना Download
कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Dec २०२१ कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Dec २०२१ Download
कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Dec २०२१ कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Dec २०२१ Download
कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Oct २०२१ कांदळवन मासिक अहलवाल हायकोर्ट ऑर्डर Oct २०२१ Download
Previous Next