Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
श्री. विलास बी.पाटील, भा.प्र.से.

श्री. विलास बी.पाटील, भा. प्र. से.

                                                                                         - एम.ए (राज्यशास्त्र)

प्रशासकिय सेवेमध्ये भूषविलेली विविध पदे


-   सद्यस्थिती: विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग

-   दि.२३.०२.२००९ ते दि.३०.०७.२०१० - सीईओ जिल्हा परिषद , सातारा

-   दि.१०.०८.२०१० ते दि.०२.०६.२०१२ - सह आयुक्त विक्री सेल्स टॅक्स , महाराष्ट्र शासन मुंबई

-    दि.०४.१०.२०१० ते ११.०७.२०११- अतिरिक्त आयुक्त विक्रीकर महाराष्ट्र राज्य ( अतिरिक्त शुल्क) महाराष्ट्र शासन मुंबई

-   दि.०२.०६.२०१२ ते ०९.०२.२०१५ - जिल्हाधिकारी , नाशिक

-   दि.०९.०२.२०१५ ते दि.१८.०८.२०१५ व्यवस्थापकीय संचालक M.S.Film Stage & Cult.Devpt. मुंबई

-   दि.१९.०८.२०१५ ते ०९.०७.२०१८ - अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , Mah.State गोदाम Corpn पुणे

-   दि.१३.०७.२०१८ ते २४.०८.२०२० सदस्य सचिव , उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळ.

-   दि.२४.०८.२०२० पासून आत्तापर्यंत - सचिव, जीओएम, अन्न, नागरी पुरवठा आणि कॉन.प्रोट विभाग मुंबई