Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
श्री. शिवाजी रघुनाथ दौंड, भा.प्र.से.

श्री. शिवाजी रघुनाथ दौंड, भा. प्र. से.

                                                                                         - एम.एससी (कृषी)

प्रशासकिय सेवेमध्ये भूषविलेली विविध पदे


-   दि.07.04.2004 ते दि.05.06.2004 - व्यवस्थापकीय संचालक, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ, पुणे

-   दि.14.06.2004 ते दि.24.11.2004 - मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना

-   दि.07.01.2005 ते 10.04.2006- उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई

-    दि.10.04.2006 ते 21.05.2007 - सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई

-   दि.24.05.2007 ते दि.25.05.2010 उपसंचालक, भुमी अभिलेख, संचालनालय, भुमी अभिलेख, पुणे

-   दि.02.06.2010 ते 20.01.2014- व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मर्या.,

-   दि.18.05.2011 ते दि.14.06.2013- अपर विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग,(अति. पदभार)

-   दि.31.05.2013 ते 14.06.2013- विभागीय आयुक्त, (अति. पदभार), कोंकण विभाग, मुंबई

-   दि.20.01.2014 ते दि.04.05.2018- व्यवस्थापकीय संचालक, महा. लघुउद्योग विकास महामंडळ, मर्या.

-   दि.30.01.2016 ते 02.11.2016 - व्यवस्थापकीय संचालक, अति. पदभार, महा.राज्य वित्तीय महामंडळ

-   दि.07.11.2016 ते 30.11.2016- व्यवस्थापकीय संचालक, अति. पदभार, महा.राज्य वित्तीय महामंडळ

-   दि.01.12.2016 ते 27.04.2018- व्यवस्थापकीय संचालक, अति. पदभार, महा.राज्य वित्तीय महामंडळ

-   दि.09.03.2018 ते 04.05.2018-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति.पदभार महा. राज्य खादी व ग्रामोद्योग मं.

-   दि.04.05.2018 ते 16.07.2019- सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

-   दि.17.07.2019 पासून विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई