Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
डॉ. जगदीश देवीदास पाटील, भा.प्र.से.

डॉ. जगदीश देवीदास पाटील, भा. प्र. से

एम.एस.सी., पी.एच.डी.(हॉर्टीक्लचर)

मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी

विशेष अनुभव


♦    दि. 8.5.2017 ते दि. 6.6.2017 सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे
♦    दि. 6.1.2015 ते दि. 5.5.2017 महाव्यवस्थापक, बृन्हमुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम
♦    दि. 2.9.2011 ते दि. 30.8.2014 व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई
♦    दि. 3.10.2007 ते दि. 30.8.2011 जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी सोलापूर
♦    जून 2007 ते सप्टेंबर 2007 आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे
♦    जून 2006 ते मे 2007 आय.आय.एम. बेंगलोर
♦    जून 2004 ते मे 2006 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा
♦    मे 2004 सहव्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि संचालक पर्यटन, महाराष्ट्र राज्य
♦    नोव्हेंबर 1999 ते मे 2004 मा. मंत्री (अर्थ व नियोजन) यांचे ‘खाजगी सचिव’
♦    ऑक्टोबर 1999 ते नोव्हेंबर 1999 महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
♦    नोव्हेंबर 1995 ते सप्टेंबर 1999 मा. मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण) यांचे ‘खाजगी सचिव’ (दरम्यानच्या कालावधीत एप्रिल 1999 मध्ये       अपर जिल्हाधिकारी या संवर्गात प्रमोशन होऊन आहे त्याच पदावर पुनश्च कार्यरत)
♦    जून 1985 ते ऑक्टोबर 1995 राज्यात विविध ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी/ उपविभागीय दंडाधिकारी/ अपर जिल्हादंडाधिकारी
♦    जानेवारी 1984 ते डिसेंबर 1984 ‘कृषि वित्त अधिकारी’, बँक ऑफ महाराष्ट्र
♦    ऑक्टोबर 1983 ते डिसेंबर 1983 ‘फलोत्पादन अधिकारी’, फलोत्पादन संचालनालय पुणे
♦    ऑगस्ट 1982 ते सप्टेंबर 1983 ‘अधिव्याख्याता’, यशवंत कॉलेज नांदेड
♦    जुन-जुलै 1982 ‘कृषि अधिकारी’, स्टेट बँक ऑफ इंडिया