Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
कोकण विभाग लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ

भारतीय निवडणूक आयोग
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र

कोकण विभाग लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ

लोकसभा मतदारसंघ

जिल्हाचे नाव

विधानसभा मतदारसंघ

22 - पालघर (ST)

पालघर

128 - डहाणू (ST)
129 - विक्रमगड (ST)
130 - पालघर (ST)
131 - बोईसर (ST)
132 - नालासोपारा
133 - वसई

23 - भिवंडी

ठाणे

134 - भिवंडी ग्रामीण (ST)
135 - शहापूर (ST)
136 - भिवंडी पश्चिम
137 - भिवंडी पूर्व
138 - कल्याण पश्चिम
139 - मुरबाड

24 - कल्याण

ठाणे

140 - अंबरनाथ (SC)
141 - उल्हासनगर
142 - कल्याण पूर्व
143 - डोंबीवली
144 - कल्याण ग्रामीण
149 - मुंब्रा -कळवा

25 - ठाणे

ठाणे

145 - मीरा भाईंदर
146 - ओवळा माजीवडा
147 - कोपरी - पाचपाखाडी
148 - ठाणे
150 - ऐरोली
151 - बेलापूर

26 - मुंबई उत्तर

मुंबई उपनगर

152 - बोरीवली
153 - दहिसर
154 - मागठाणे
160 - कांदिवली पूर्व
161 - चारकोप
162 - मालाड पश्चिम

27 - मुंबई उत्तर-पश्चिम

मुंबई उपनगर

158 - जोगेश्वरी पूर्व
159 - दिंडोशी
163 - गोरेगाव
164 - वर्सोवा
165 - अंधेरी पश्चिम
166 - अंधेरी पूर्व

28 - मुंबई उत्तर-पूर्व

मुंबई उपनगर

155 - मुलुंड
156 - विक्रोळी
157 - भांडूप पश्चिम
169 - घाटकोपर पश्चिम
170 - घाटकोपर पूर्व
171 - मानखुर्द शिवाजीनगर

29 - मुंबई उत्तर-मध्य

मुंबई उपनगर

167 - विले पार्ले
168 - चांदिवली
174 - कुर्ला (SC)
175 - कलीना
176 - वांद्रे पूर्व
177 - वांद्रे पश्चिम

30 - मुंबई दक्षिण-मध्य

मुंबई उपनगर


मुंबई शहर

172 - अणुशक्ती नगर
173 - चेंबूर


178 - धारावी (SC)
179 - सायन कोळीवाडा
180 - वडाळा
181 - माहीम

31 - मुंबई दक्षिण

मुंबई शहर

182 - वरळी
183 - शिवडी
184 - भायखळा
185 - मलबार हिल
186 - मुंबादेवी
187 - कुलाबा

32 - रायगड

रायगड


रत्नागिरी

191 - पेण
192 - अलीबाग
193 - श्रीवर्धन
194 - महाड


263 - दापोली
264 - गुहागर

33 - मावळ

रायगड

188 - पनवेल
189 - कर्जत
190 - उरण

46 - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग

रत्नागिरी


सिंधुदुर्ग

265 - चिपळूण
266 - रत्नागिरी
267 - राजापूर


268 - कणकवली
269 - कुडाळ
270 - सावंतवाडी

विभागीय आयुक्त हे खाली नमुद केलेल्या विधान परिषद मतदार संघासाठी निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात.
1. मुंबई पदविधर मतदार संघ
2. कोकण पदविधर मतदार संघ
3. मुंबई शिक्षक मतदार संघ
4. कोकण शिक्षक मतदार संघ