Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
निविदा आणि सूचना

यशवंत पंचायत राज अभियान दरपत्रक सुचना यशवंत पंचायत राज अभियान दरपत्रक सुचना Download
मुदतवाढ2- बचतधाम विश्रामगृह येथील उपाहारगृह भाडेतत मुदतवाढ2 - बचतधाम विश्रामगृह येथील उपाहारगृह भाडेतत्वावर चालविणेबाबत Download
मुदतवाढ - बचतधाम विश्रामगृह येथकामगारसेवा पुरविणे मुदतवाढ - बचतधाम विश्रामगृह येथील व्यवस्थापक, सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगार यांच्या सेवा पुरविणेबाबत Download
मुदतवाढ - बचतधाम विश्रामगृह येथील उपाहारगृह भाडेतत मुदतवाढ - बचतधाम विश्रामगृह येथील उपाहारगृह भाडेतत्वावर चालविणेबाबत Download
बचतधाम विश्रामगृह उपहारगृह भाडेतत्वावर निविदा बचतधाम विश्रामगृह येथील उपाहारगृह भाडेतत्वावर चालविणेबाबत Download
बचतधाम विश्रामगृह साहित्याचे धुलाई काम निविदा सूचन सीबीडी बेलापूर येथील बचतधाम विश्रामगृहातील कापडी साहित्याची धुलाई व ईस्त्री करणेबाबत. Download
बचतधाम येथे व्यवस्थापक, सुरक्षारक्षक व सफाई कामगार बचतधाम विश्रामगृह येथील व्यवस्थापक, सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगार यांच्या सेवा पुरविणेबाबत Download
बचतधाम विश्रामगृह उपहारगृह भाडेतत्वावर निविदा बचतधाम विश्रामगृह उपहारगृह भाडेतत्वावर निविदा Download
टोनर रिफिलिंग देखभाल दरपत्रक टोनर रिफिलिंग देखभाल दरपत्रक Download
संगणक आणि प्रिंटर वार्षिक देखभाल दरपत्रक संगणक आणि प्रिंटर वार्षिक देखभाल दरपत्रक Download
Previous Next