Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
निविदा आणि सूचना

टी सी एल पावडर खरेदी निविदा टी सी एल पावडर खरेदी निविदा Download
ध्वज फडकविण्याचे धागा खरेदी दरपत्रक ध्वज फडकविण्याचे धागा खरेदी दरपत्रक Download
उप आयुक्त महसूल कोंकण विभाग वाहन टायर खरेदी बाबत उप आयुक्त महसूल कोंकण विभाग वाहन टायर खरेदी बाबत Download
बचतधाम येथे सुरक्षा रक्षकाची नेमणूकीसाठी दर पत्रक बचतधाम येथे सुरक्षा रक्षकाची नेमणूकीसाठी दर पत्रक मागविणेबाबत Download
Antivirus software चे दर पत्रकास प्रसिद्धी बाबत. Antivirus software चे दर पत्रकास प्रसिद्धी देणे बाबत... Download
रद्दी विक्री करणेकामी जाहिरात निविदा रद्दी विक्री करणेकामी जाहिरात निविदा Download
सॅनिटरी नॅपकिन विल्हेवाट मशीन सॅनिटरी नॅपकिन विल्हेवाट मशीन बसविनेकरिता निविदा सूचना Download
शासकीय वाहनांचा लिलाव करणे बाबत शासकीय वाहनांचा लिलाव करणे बाबत Download
MH43 G348 च्या टायर खरेदीसाठी निविदा सूचना एमएच 43 जी 348 सरकारी वाहनासाठी टायर खरेदी करण्यासाठी निविदा सूचना (टाटा इंडिगो मांझा) Download
वाहन निर्लेखन जाहिर सुचना वाहन निर्लेखन जाहिर सुचना Download
Previous Next