Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
निविदा आणि सूचना

यशवंत पंचायत राज अभियान कार्यक्रमासाठी दरपत्रक यशवंत पंचायत राज अभियान सन 2018-19 च्या कार्यक्रमासाठी दरपत्रक देणेबाबत. Download
बचतधाम विश्रामगृह साहित्याचे धुलाई काम निविदा सूचन बचतधाम विश्रामगृह साहित्याचे धुलाई काम निविदा सूचना Download
बचतधाम विश्रामगृह कक्ष आरक्षण पावती पुस्तक छपाई बचतधाम विश्रामगृह कक्ष आरक्षण पावती पुस्तक छपाई निविदा सूचना Download
बचत धाम निविदा मुदत वाढ बचत धाम निविदा मुदत वाढ Download
बचतधाम विश्रामगृह उपहारगृह भाडेतत्वावर निविदा बचतधाम विश्रामगृह येथील उपहारगृह भाडेतत्वावर चालविणेबाबत निविदा Download
बचतधाम विश्रामगृह येथील कामगार पुरविण्याबाबत निविद बचतधाम विश्रामगृह येथील व्यवस्थापक, सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगार (पुरुष) यांच्या सेवा पुरविण्याबाबत Download
टोनर रिफिलिंग देखभाल दरपत्रक टोनर रिफिलिंग देखभाल दरपत्रक Download
इंटरकॉम देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक इंटरकॉम देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक Download
संगणक आणि प्रिंटर वार्षिक देखभाल दरपत्रक संगणक आणि प्रिंटर वार्षिक देखभाल दरपत्रक Download
उप आयुक्त महसूल कोंकण विभाग वाहन टायर खरेदी बाबत उप आयुक्त महसूल कोंकण विभाग वाहन टायर खरेदी बाबत Download
Previous Next