Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
ठाणे जिल्हा

ठाणे जिल्हा

Thane District

औद्योगिक दृष्ट्या विकसित झालेले ठाणे शहर हे ठाणे जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे. ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ, शहापूर, मुरबाड हे जिल्ह्यातील तालुके आहेत. हा राज्यातील प्रचंड औद्योगिकीकरण झालेल्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे.

ठाणे जिल्हयातील उप विभाग (प्रांत) कार्यालय व तहसिल कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालय

दुरध्वनी नंबर

उप विभागीय कार्यालय

तहसिल कार्यालय

दुरध्वनी नंबर

ठाणे
022-25344041

1) ठाणे

022-25345110

1) ठाणे

022-25331164

2) भिवंडी

02522-254453

1) भिवंडी

02522-257353

2) शहापूर

02527-272068

3) कल्याण

0251-2201118

1) कल्याण

0251-2315124

2) मुरबाड

02524-222225

4) उल्हासनगर

0251-2568685

1) उल्हासनगर

0251-2530568

2) अंबरनाथ

0251-2688000


पर्यटनासाठी ठाणे जिल्हा