Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
संपर्क माहिती

कोकण विभाग

अधिक माहिती आणि तपशीलासाठी संपर्क साधा:

१. कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय :

कोकण विभागीय आयुक्त,
कोकण विभाग, कोकण भवन, सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई (ठाणे जिल्हा).

२. विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय:

कोकण विभाग, जहांगीर आर्ट गॅलरीसमोर, जुने सचिवालय, फोर्ट, मुंबई -४०० ०३२.

३. कोकण विभागाचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष

नियंत्रण कक्ष संपर्क क्र. ०२२ – २७५७१५१६.


अ. क्र. शाखा नाव पत्ता पहा
1 महसूल शाखा
2 महसूल - आस्थापना शाखा
3 सामान्य शाखा
4 करमणूक कर शाखा
5 पुरवठा शाखा
6 रोजगार हमी योजना शाखा
7 पुनर्वसन शाखा
8 विकास शाखा
9 आस्थापना शाखा
10 नियोजन शाखा
11 मागासवर्ग कक्ष
12 नगरपालिका शाखा
13 लेखामेळ शाखा
14 सिलींग शाखा
15 भूसंपादन शाखा
16 निवाडा शाखा
17 अपिल शाखा