Vote Yes or No Home Page
महाराष्ट्र शासनाचे बोधचिन्ह
दिशादर्शकाकडे जा | मुख्य विषयाकडे जा

   

मराठी | English

भारत सरकार
कोकण विभाग आपले स्वागत करीत आहे
संपर्क माहिती

कोकण विभाग

अधिक माहिती आणि तपशीलासाठी संपर्क साधा

कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, मुंबई

कोकण विभाग, जहांगीर आर्ट गॅलरीसमोर, जुने सचिवालय, फोर्ट, मुंबई -400 032.
दूरध्वनी क्रं. : 022-22872742 ईमेल : divcom.konkan@maharashtra.gov.in

{
अ.क्रं शाखा पत्ता संपर्क
1. अपिल शाखा जुने सचिवालय, पहिला मजला 022-22872742/22874132
2. सिलींग शाखा जुने सचिवालय, पहिला मजला 022- 22831086

कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन

कोकण विभाग, कोकण भवन, सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई (ठाणे जिल्हा).
दूरध्वनी क्रं. : 022-27571324 ईमेल : divcom.konkan@maharashtra.gov.in

अ.क्रं शाखा पत्ता संपर्क
1. महसूल शाखा रुम नं. 103,पहिला मजला 022-27578003
2. महसूल - आस्थापना शाखा पहिला मजला 022-27570323
3. सामान्य शाखा रुम नं. 106, पहिला मजला, 022-27571501
4. करमणूक कर शाखा रुम नं. 117, पहिला मजला, 022-27572333
5. पुरवठा शाखा रुम नं. 105, पहिला मजला, 022-27572399
6. रोजगार हमी योजना शाखा रुम नं. 225, दुसरा मजला 022-27571643
7. पुनर्वसन शाखा रुम नं. 228, दुसरा मजला 022-27572652
8. विकास शाखा रुम नं. 101, पहिला मजला 022-27566612
9. आस्थापना शाखा रुम नं. 112, पहिला मजला 022-27571369
10. नियोजन शाखा रुम नं. 228, दुसरा मजला 022-27571012
11. मागासवर्ग शाखा रुम नं. 227, दुसरा मजला, 022-27572325
12. नगरपालिका शाखा पहिला मजला 022-27574231
13. लेखामेळ शाखा रुम नं. 118, पहिला मजला 022-27583720
14. भूसंपादन शाखा रुम नं. 226, दुसरा मजला 022-27572322
15. निवाडा शाखा रुम नं. 226, दुसरा मजला 022-27572322

कोकण विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र

दूरध्वनी क्रं. : 022 – 27571516 ईमेल : dmkonkan@gmail.com