संपर्क

विभागीय आयुक्त कोकण यांचे कार्यालयांचे पत्ता

नवी मुंबई कार्यालयाचा पत्ता

विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे कार्यालय, १ ला मजला, कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई ४००६१४

दूरध्वनी क्रमांक:- 022- 27571324

मुंबई कार्यालयाचा पत्ता

विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे कार्यालय, १ ला मजला, जुने सचिवालय इमारत (विस्तार), कर्मवीर भाऊराव पाटील मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४०००३२2

दूरध्वनी क्रमांक:- 022-22872742/22874132