प्रेस रिलीज

अ.क्र. तपशील / माहिती तारीख डाउनलोड करा
1 यशवंत पंचायत राज अभियान सन २०२०-२१ व सन २०२२-२३ च्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत. २०-०२-२०२४
2 शासकीय सुट्ट्या कॅलेंडर 2024 ०१-०१-२०२४
3 यशवंत पंचायत राज अभियान दरपत्रक सुचना 29-05-2023
4 नमुना १ ची सूचना प्रसिध्द
5 म. म.न्यायाधिकरण मुंबई येथे विशेष सरकारी वकील व अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील याकरिता कंत्राटी पध्दतीने नियुक्तीसाठी नामिका मागविणेबाबत. 14-03-2022
6 बचतधाम विश्रामगृह साहित्याचे धुलाई काम निविदा सूचन २०२२ 03-03-2022
7 बचतधाम विश्रामग्रह येथील भाडेतत्त्वावर उपाहारगृह २०२२ 03-03-2022
8 बचतधाम विश्रामगृह येथील कामगार यांच्या सेवा पुरविण २०२२ 14-03-2022
9 जूने निरुपयोगी साहित्य विक्री करणेकामी दरपत्रके 25-02-2022
10 दुसरी वेळ - विकास- आस्थापना शाखेस बाहय स्त्रोताव्दारे विधी सल्लागार पुरवठा करण्यासाठी निविदा आणि सूचना
11 विकास- आस्थापना शाखेस बाहय स्त्रोताव्दारे विधी सल्लागार पुरवठा करण्यासाठी निविदा आणि सूचना
12 झेरॉक्स मशीन AMC निविदा सूचना 06-04-2021
13 संगणक आणि प्रिंटर वार्षिक देखभाल दरपत्रक 24-02-2021
14 इंटरकॉम देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक 12-02-2021
15 बचतधाम विश्रामगृह येथील व्यवस्थापक, सुरक्षा रक्षक व सफाई कामगार यांच्या सेवा पुरविण्याबाबत.. 15-02-2021
16 बचतधाम विश्रामग्रह येथील भाडेतत्त्वावर उपाहारगृह चालविणेबाबत. 15-02-2021
17 बचतधाम विश्रामगृहातील साहित्याची धुलाई व इस्त्री करणेबाबत 15-02-2021
18 बचतधाम मधिल फर्निचर वर पेंटने नवीन टाकणे 19-10-2020
19 यशवंत पंचायत राज अभियान सन 2018-19 च्या कार्यक्रमासाठी दरपत्रक देणेबाबत. 25-02-2020
20 कंत्राटी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक 04-03-2020
21 सार्वजनिक सुट्या २०२० अधिसूचना 06-02-2020
22 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ 06-11-2018
23 देवस्थान हायकोर्ट ऑर्डर 08-03-2018
24 मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या जेष्ठता यादीतील आक्षेप
25 अव्वल कारकुन संवर्गाच्या जेष्ठता यादीतील आक्षेप
26 जेष्ठता यादी अव्वल कारकुन संवर्ग 24-06-2015
27 जेष्ठता यादी मंडळ अधिकारी संवर्ग 01-01-2015