निवडणूक माहिती

क्रमांक लोकसभा मतदारसंघ जिल्हाचे नाव विधानसभा मतदारसंघ
1 22 - पालघर (ST) पालघर 128 - डहाणू (ST)
129 - विक्रमगड (ST)
130 - पालघर (ST)
131 - बोईसर (ST)
132 - नालासोपारा
133 - वसई
2 23 - भिवंडी ठाणे 134 - भिवंडी ग्रामीण (ST)
135 - शहापूर (ST)
136 - भिवंडी पश्चिम
137 - भिवंडी पूर्व
138 - कल्याण पश्चिम
139 - मुरबाड
3 24 - कल्याण ठाणे 140 - अंबरनाथ (SC)
141 - उल्हासनगर
142 - कल्याण पूर्व
143 - डोंबीवली
144 - कल्याण ग्रामीण
149 - मुंब्रा -कळवा
4 25 - ठाणे ठाणे 145 - मीरा भाईंदर
146 - ओवळा माजीवडा
147 - कोपरी - पाचपाखाडी
148 - ठाणे
150 - ऐरोली
151 - बेलापूर
5 26 - मुंबई उत्तर मुंबई उपनगर 152 - बोरीवली
153 - दहिसर
154 - मागठाणे
160 - कांदिवली पूर्व
161 - चारकोप
162 - मालाड पश्चिम
6 27 - मुंबई उत्तर-पश्चिम मुंबई उपनगर 158 - जोगेश्वरी पूर्व
159 - दिंडोशी
163 - गोरेगाव
164 - वर्सोवा
165 - अंधेरी पश्चिम
166 - अंधेरी पूर्व
7 28 - मुंबई उत्तर-पूर्व मुंबई उपनगर 155 - मुलुंड
156 - विक्रोळी
157 - भांडूप पश्चिम
169 - घाटकोपर पश्चिम
170 - घाटकोपर पूर्व
171 - मानखुर्द शिवाजीनगर
8 29 - मुंबई उत्तर-मध्य मुंबई उपनगर 167 - विले पार्ले
168 - चांदिवली
174 - कुर्ला (SC)
175 - कलीना
176 - वांद्रे पूर्व
177 - वांद्रे पश्चिम
9 30 - मुंबई दक्षिण-मध्य मुंबई उपनगर 172 - अणुशक्ती नगर
173 - चेंबूर
मुंबई शहर 178 - धारावी (SC)
179 - सायन कोळीवाडा
180 - वडाळा
181 - माहीम
10 31 - मुंबई दक्षिण मुंबई शहर 182 - वरळी
183 - शिवडी
184 - भायखळा
185 - मलबार हिल
186 - मुंबादेवी
187 - कुलाबा
11 32 - रायगड रायगड 263 - दापोली
264 - गुहागर
रत्नागिरी 263 - दापोली
264 - गुहागर
12 33 - मावळ
रायगड
188 - पनवेल
189 - कर्जत
190 - उरण
13 46 - रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग रत्नागिरी 265 - चिपळूण
266 - रत्नागिरी
267 - राजापूर
सिंधुदुर्ग 268 - कणकवली
269 - कुडाळ
270 - सावंतवाडी