माहितीचा अधिकार

अ.क्र. माहितीचा अधिकार डाउनलोड करा
1 नगरपालिका शाखा 2023
2 महसूल शाखा 2023
3 नियोजन शाखा 2023
4 पुनर्वसन शाखा 2023
5 लेखामेळ शाखा 2023
6 प्रादेशिक चौकशी 2023
7 निवाडा शाखा 2023
8 करमणूक शाखा 2023
9 सामान्य शाखा 2023
10 मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष 2023
11 महसूल आस्थापना 2023
12 नगरपरिषद प्रशासन 2022
13 विकास आस्थापना शाखा 2022
14 अपिल शाखा 2022
15 महसूल आस्थापना 2022
16 निवाडा शाखा 2022
17 पुनर्वसन शाखा 2022
18 सामान्य शाखा 2022
19 मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष 2022
20 मागासवर्ग शाखा 2022
21 रोजगार हमी योजना 2022
22 लेखामेळ 2022
23 विकास शाखा 2022
24 महसूल शाखा 2022
25 प्रादेशिक चौकशी 2022