नागरिकांची सनद

अ.क्र. विषय विभाग डाउनलोड करा
1 मागास वर्ग कक्ष मागास वर्ग कक्ष
2 प्रादेशिक विभागीय चौकाशी अधिकारी प्रादेशिक विभागीय चौकाशी अधिकारी
3 रोहयो 2017 रोहयो 2017
4 मागासवर्ग कक्ष 2017 मागासवर्ग कक्ष 2017
5 खामेळ शाखा खामेळ शाखा
6 सामान्य शाखा 2017 सामान्य शाखा 2017
7 नियोजन शाखा नियोजन शाखा
8 भूसंपादन शाखा भूसंपादन शाखा
9 करमणूक शाखा करमणूक शाखा
10 विकास शाखा विकास शाखा
11 प्रादेशिक विभागीय चौकशी प्रादेशिक विभागीय चौकशी
12 विकास आस्थापना विकास आस्थापना
13 रोहयो रोहयो
14 नगरपालिका प्रशासन नगरपालिका प्रशासन
15 प्रादेशिक विभागीय चौकाशी अधिकारी प्रादेशिक विभागीय चौकाशी अधिकारी
16 भूसंपादन शाखा भूसंपादन शाखा
17 नियोजन नियोजन
18 करमणूक कर शाखा करमणूक कर शाखा
19 सामान्य शाखा सामान्य शाखा
20 महसूल शाखा महसूल शाखा